Algemene voorwaarden

DEZE WEBSITE WORDT BEHEERD DOOR McCORMICK NEDERLAND B.V. (“McCORMICK”). GELIEVE DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG TE LEZEN. DEZE VOORWAARDEN, DE PRIVACYVERKLARING, EN ENIGE VOORWAARDEN WAARAAN BEPAALDE AANBIEDINGEN (BIJV. PRIJSVRAGEN) ZIJN ONDERWORPEN (GEZAMENLIJK DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN”), ZIJN BEPALEND VOOR UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE INHOUD, MEDEDELINGEN, LINKS, PAGINA’S, DIENSTEN EN/OF ANDERE MATERIALEN AANGEBODEN OP DE McCORMICK NEDERLAND B.V. WEBSITE: WWW.SILVO.NL (DE "SITE"). ALS U ONZE SITE GEBRUIKT STEMT U AUTOMATISCH IN MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS DEZE VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD OF AANGEVULD DOOR McCORMICK OVEREENKOMSTIG DEZE VOORWAARDEN. DANK U VOOR UW BEZOEK AAN ONZE SITE.

 

Deze Overeenkomst ("Overeenkomst") regelt uw gebruik van de Site, evenals uw toegang tot de Inhoud, geposte artikelen, links, pagina's, diensten en / of ander materiaal, en uw gebruik van de Inhoud, geposte Artikelen, links, pagina's, diensten en / of andere materialen aangeboden op de Sites en elke andere site die McCormick beschikbaar stelt en alle lagere domeinnamen van het voorgaande (die samen de "Diensten" vormen). Door toegang te krijgen tot een van de Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld, en u gaat akkoord met alle bedieningsregels die door McCormick op de sites. Deze regels worden door deze verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen.

 

  1. Eigendomsrecht.

Alle software, inhoud en materialen die gebruikt worden of verschijnen op de site (de “Materialen”) zijn het exclusieve eigendom van McCormick of zijn licentiegevers en zijn beschermd door de Amerikaanse en Nederlandse wet en door internationale wetten op het gebied van auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de Materialen te kopiëren, verkopen of exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van McCormick en enige andere rechthebbende, voorzover van toepassing. Door het downloaden van de Materialen vanaf de site worden geen eigendomsrechten verkregen. Als wij u verzoeken of toestaan om uw meningen en/of ideeën te geven, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt om eerst een overeenkomst te ondertekenen, gemaakt door McCormick, waarin u bevestigt dat alle door u gegeven meningen, ideeën, suggesties en andere feedback door McCormick mogen worden gebruikt zonder enige restrictie of beperking, en zonder kosten.

 

2. Individueel gebruik.

U bent slechts gemachtigd om pagina’s van de site te bezoeken, bekijken en printen voor uw eigen individuele, niet-commerciële, privé-gebruik. Het vermenigvuldigen, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins distribueren van de Materialen voor andere doeleinden dan voor uw eigen individuele gebruik is niet toegestaan, tenzij u anderszins schriftelijk gemachtigd bent door McCormick.

 

3. Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

Het is niet toegestaan de site te gebruiken om materiaal te verzenden: (i) dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de auteursrechthebbende bent of toestemming hebt gekregen van de auteursrechthebbende; (ii) dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming heeft van de eigenaar; of (iii) dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of de privacy of publicatierechten van anderen schendt.

 

4. Uw privacy.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden en uw persoonlijke informatie op onze site te overleggen, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie kunnen gebruiken, verzamelen en delen, in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Onze Privacyverklaring is door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

 

5. Links

Af en toe vermeldt McCormick links naar andere websites op de site.

McCormick probeert ervoor te zorgen dat deze links op de site passend zijn voor zijn klanten. McCormick onderschrijft de gelinkte sites echter niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. McCormick wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud of beschikbaarheid van de informatie, producten en/of diensten die gevonden worden op of via deze gelinkte sites. Wij geven geen garanties betreffende de veiligheid van informatie die u op een gelinkte site opgeeft.

 

6. Het recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

McCormick heeft het recht om de Gebruiksvoowaarden te allen tijde te herzien en anderszins te wijzigen, en om nieuwe of aanvullende voorwaarden voor uw gebruik van de site op te leggen. Iedere aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden is onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze door McCormick op de site geplaatst is. Door uw gebruik van de site volgende op een wijziging, aanpassing en/of update geeft u aan in te stemmen met het feit dat u gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden zoals deze veranderd, gewijzigd, aangepast en/of bijgewerkt zijn.

7. Herziening/Beëindiging van de Diensten.

McCormick heef het recht om de site, of wat voor functie(s) dan ook op de site, op ieder moment te herzien of te beëindigen, tijdelijk of blijvend, en/of om bezoekers de toegang tot de site te weigeren of te beperken, met of zonder kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken. McCormick aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige wijziging, opheffing of beëindiging van de site of van enige functie(s) op de site (de “Diensten”).

8. McCormick geeft geen garanties.

HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DIENSTEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT PASSENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET SCHENDEN OF NIET WEDERRECHTERLIJK TOEEIGENEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, ZORGVULDIGHEID VAN INFORMATIE, OF SYSTEEMINTEGRATIE. McCORMICK GARANDEERT NIET DAT DE SITE BESCHIKBAAR IS OF ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN WERKT OF DAT FOUTEN OF GEBREKEN VERBETERD WORDEN, OF DAT DE SITE OF DE SERVERS VAN McCORMICK VOOR DE SITE VRIJ ZIJN VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF VIRUSSEN. BOVENDIEN GARANDEERT McCORMICK NIET DAT DE INFORMATIE DIE OP OF VIA DE SITE WORDT GEGEVEN JUIST, CORRECT OF GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN IEDERE JURISDICTIE/IEDER LAND IS, EN TOEGANG TOT DEZE INFORMATIE VANUIT JURISDICTIES/LANDEN WAAR DE INHOUD ILLEGAAL IS, IS STRENG VERBODEN. DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE ACCEPTEERT U DAT UW GEBRUIK HIERVAN VOOR EIGEN RISICO IS. N.B.: Sommige jurisdicties staan niet toe dat stilzwijgende garanties worden uitgesloten, waardoor de hierboven genoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u van toepassing zijn.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid.

McCormick is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele, punitieve of exemplarische schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het gebruik van of met betrekking tot de Services, inclusief maar niet beperkt tot winstderving. , klant, opbouw, gegevens of andere immateriële verliezen (hoewel McCormick op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade). Voor zover de voorgaande aansprakelijkheidsbeperking geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, de algemene aansprakelijkheid van McCormick om welke reden en voor welke oorzaak dan ook (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, risicoaansprakelijkheid en andere acties in contract of onrechtmatige daad) die op enigerlei wijze verband houden met de Site of deze Overeenkomst, zullen beperkt zijn tot directe schade.

 

10. Keuze van toepasselijke wetgeving.

De services worden beheerd door McCormick uit Zwitserland. Door toegang te krijgen tot de Services, gaat u ermee akkoord dat de Zwitserse wetgeving alle zaken regelt die verband houden met deze Overeenkomst en het gebruik of onvermogen om de Services te gebruiken, en dat dergelijke wetten van toepassing zijn, ongeacht de principes van conflicterende wetgeving. U gaat ermee akkoord geschillen voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van de Zwitserse rechtbanken. Niettegenstaande enige andersluidende wet moet elke actie of oorzaak van een actie met betrekking tot de Services worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat een dergelijke actie of oorzaak is ontstaan, op straffe van uitsluiting.

 

11. Diverse voorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en McCormick met betrekking tot de onderwerpen hierin besproken en zijn van toepassing op uw gebruik van de site en hebben voorrang boven eerdere overeenkomsten tussen u en McCormick met betrekking tot deze onderwerpen. De Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door een andere overeenkomst die u aangaat met McCormick ingevolge een inschrijving om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de site. Het niet uitoefenen van een recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door McCormick betekent niet dat afstand gedaan wordt van dit recht of deze bepaling. Als een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling ten uitvoer te brengen, en dat de andere bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De paragraaftitels die in deze Overeenkomst worden gebruikt dienen alleen het gemak en hebben geen rechtsgevolgen. De site van McCormick en alle diensten die op deze site worden aangeboden zijn niet bedoeld voor minderjarigen.

 

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP MOBIELE DIENSTEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de service McCormick "Verzenden naar uw telefoon" (de "SERVICE"). Uw gebruik van enig aspect van de SERVICE vormt uw instemming om te voldoen aan deze voorwaarden.

Deelnemende exploitanten en vergoedingen. De SERVICE is verkrijgbaar bij de volgende maatschappijen: AT & T, Verizon, Sprint, T-Mobile en andere deelnemende luchtvaartmaatschappijen, afhankelijk van de overeenkomst die zij ons hebben gegeven. Controleer of uw operator deelneemt aan het programma. Standaardtarieven voor tekstberichten zijn van toepassing. Er zijn andere kosten die kunnen worden toegepast wanneer u surft op McCormick-recepten die naar uw mobiele telefoon zijn verzonden via de mobiele browser van uw telefoon. raadpleeg daarom uw mobiele telefoonprogramma of mobiele provider voor servicekosten. Alle kosten worden door uw serviceprovider in rekening gebracht en aan uw mobiele serviceprovider betaald.

Contact informatie. U stemt ermee in dat het mobiele telefoonnummer dat u invoert in de SERVICE op uw naam wordt geregistreerd en dat u ermee akkoord gaat geen berichten naar de mobiele telefoon van een andere persoon of entiteit te sturen.

 

CONTENT

U gaat ermee akkoord het formaat of merk van de inhoud die wordt aangeboden in de SERVICE ("Inhoud") niet te wijzigen en om geen materialen inclusief advertenties of andere promotionele inhoud aan deze Inhoud toe te voegen. Inhoud is onze eigendom of die van onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. We geven u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en intrekbare toestemming om de inhoud op een aangewezen compatibel mobiel apparaat te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Inhoud of de DIENST niet reproduceren, wijzigen, uitvoeren, overdragen, distribueren, verkopen, afgeleide werken maken of anderszins gebruiken of beschikbaar maken, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

 

VERANDWOORDELIJKHEID

Wij bieden de SERVICE "in de huidige staat" en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw gebruik van de informatie, inhoud of het materiaal daarin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen bij het ontvangen van berichten, omdat de levering afhankelijk is van de daadwerkelijke verzending door uw netwerkoperator.

 

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUITEN WE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SERVICE UIT, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.